Informatie subsidie aanvraag TC Rodhe

Beste Rodhenaren,
 
Omdat we jullie wat meer informatie willen verschaffen aangaande de subsidie aanvraag vinden jullie onderaan deze pagina 4 documenten die jullie meer inzicht verschaffen. Reden hiervoor is dat er veel over gezegd en geschreven wordt en we jullie meer duidelijkheid van zaken willen geven.
 
Het onderwerp van de 4 documenten wordt onderstaand kort toegelicht en in de bijlages vinden jullie de inhoudelijke informatie.

Accommodatie Gemeente Venray 2011-2015

In haar vergadering van 16 december 2008 heeft de gemeenteraad van Venray de Kadernota integraal accommodatiebeleid vastgesteld. Op 30 maart 2010 is dezelfde gemeenteraad akkoord gegaan met de adviesnota “Hernieuwde vaststelling kadernota”. In deze laatste nota zijn de nader uit te werken kaders en beleidsuitgangspunten van het accommodatiebeleid opgenomen. Daarbij is een verdere concretisering van het accommodatiebeleid aangekondigd. Door middel van de nu voorliggende accommodatienota wordt invulling gegeven aan datgene wat met de gemeenteraad is afgesproken.

Motie CDA

CDA heeft een motie ingediend bij het college om in gesprek te gaan met de tennisvereniging en hiervan verslag te doen omdat het wenselijk is dat de sportaccommodaties in Venray in goede staat zijn.

Technische vragen CDA
 
Beantwoording technische vragen van het CDA van commissie Leven.
Dit zijn onze technische vragen(van het CDA) bij het behandelen van agendapunt 10:

Pleitnota 20 november 2018
 
Nota in verband met bezwaarschrift TC Rodhe tegen weigering subsidie renovatie tennisbanen. Na 2007 blijkt uit geen enkel document, raadsbesluit, notitie of wat dan ook dat tennisverenigingen uitgesloten zijn van een gemeentelijke bijdrage voor accommodatie zaken. Als de gemeenteraad de bedoeling heeft gehad dat dit beleid zou zijn, er is geen weldenkend mens meer die zich dat kan voorstellen, dan was dat wel ergens vastgelegd. Daarvan is niets gebleken. Het college is verkeerd geïnformeerd en heeft op basis van deze verkeerde informatie ten onrechte het verzoek om een geldelijke bijdrage afgewezen. Dat het beleid van de gemeente slechts gericht is op activiteiten en niet op accommodaties is, non-ambtelijk gesproken, gelul in de ruimte. Niet alleen zijn accommodaties nu eenmaal een noodzakelijk kwaad voor sportbeoefening maar zijn er zelfs beleidsplannen voor accommodaties. BNRS richt zich inderdaad op activiteiten maar is slechts is 1 van de documenten, en in deze kwestie niet eens ter zake doende en slechts bedoeld als mist ter verhulling van wel ter zake doende argumenten. TC Rodhe doet terecht een beroep op de gemeente Venray om een financiële bijdrage. Wij verzoeken de commissie het verweerschrift van de gemeente Venray met het verzoek tot ongegrondverklaring te verwerpen.

Commissie Leven 28 maart 2019
 
Op 18 februari 2019 is u de B&W Adviesnota, zaaknummer 427048 met als onderwerp Beslissing op bezwaar subsidie inzake TC Rodhe aangeboden. De nota is u ter kennisname aangeboden. Wij verzoeken u de nota in uw raad te behandelen met het doel B en W te adviseren het onjuiste en onrechtvaardige besluit op het bezwaar te heroverwegen en de gevraagde subsidie alsnog toe te kennen. De grondslag voor dit verzoek wordt gevonden in eerlijkheid, billijkheid en het gelijkheidsbeginsel.
 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
 

inzake Uitspraak bezwaar TC Rodhe.pdf Motie CDA.pdf Pleitnota TC Rodhe.pdf Verzoek Raad inzake afwijzing bezwaar.pdf